Certifikát

Certifikácia Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o. podľa STN  EN ISO 9001

Regionálna nemocnica Sobrance  n.o., sa začala pripravovať  na zavedenie systému manažérstva kvality  v roku  2005 ešte ako Regionálna nemocnica  s poliklinikou  Sobrance .

Spolupracovala s profesionálnou  firmou  Emark  , ktorá urobila   analýzu  skutkového stavu  systému manažérstva kvality   v našej  nemocnici. Vedením nemocnice  bola  menovaná rada kvality ,  zmocnenec pre kvalitu , manažér  kvality  , interní auditori , ktorí  absolvovali  školenia na tieto funkcie. Boli vypracované procesné listy   na každý úsek  nemocnice.

Bola to tímová práca  do ktorej   boli zapojení všetci  zamestnanci  nemocnice.

Výsledkom tejto  náročnej  práce  bol  18.12.2006 certifikačným auditom , ktorý  vykonal certifikačný  orgán  CERTIKOM  získaný Certifikát  ,ktorým  bolo potvrdené  , že organizácia  Regionálna nemocnica s poliklinikou  zaviedla  a aplikuje  systém manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001: 2000 v oblasti poskytovania  ústavnej  zdravotnej  starostlivosti, ambulantnej starostlivosti  a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

Následne  každý rok   vykonával Certifikačný  orgán CERTICOM  dozor nad systémom manažérstva  kvality formou  kontrolného auditu, ktorý  organizácia  úspešne  obhajovala.

Dňa  30.11.2009  bol vykonaný  Recertifikačný  audit   podľa  STN  ISO  9001: 2009  a Regionálna  nemocnica  Sobrance n.o.,  získala Certifikát  kvality  , ktorým  sa  potvrdilo,  že organizácia  zaviedla a aplikuje  systém manažérstva  kvality  podľa vyššie  uvedenej normy  vo všetkých predchádzajúcich  oblastiach rozšírené  o oblasť  sociálnych služieb .

Vo februári  2012 obhájila nemocnica certifikát kvality  podľa  STN  EN ISO 9001: 2009 z hľadiska  požiadaviek kritérií posúdenia trendu zlepšovania.

Kvalita sa tak stala  pre naše zdravotnícke zariadenie  nepretržitým  procesom, ktorého cieľom je neustále  zvyšovanie  úrovne služieb poskytovaných nemocicou a ich bezpečnosťou pre pacientov.

V dňoch 2-3 decembra 2012 sa v Regionálnej nemocnici Sobrance n. o.,  uskutočnil externý certifikačný audit , ktorého cieľom bolo preveriť  zhodu vybudovaného systému manažérstva  kvality  s normou  STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania  ústavnej zdravotnej starostlivosti , sociálnej  starostlivosti a spoločných  vyšetrovacích liečebných zložiek.

Výsledkom tejto aktivity  je  stanovený, zdokumentovaný, udržiavaný  a cieľavedome zlepšovaný manažérsky systém. Cieľom systému manažérstva kvality  v našej nemocnici je stále  v prvom rade spokojný , bezpečne liečený pacient, bezpečné  príjemné a motivujúce pracovné prostredie  a v neposlednom  rade spokojný  zamestnanec.

Získaním   certifikátu kvality  bolo preukázané , že  systém manažérstva  spĺňa požiadavky  vyššie  uvedenej normy.

 


Comments are closed.