Súčasnosť

    Spádové územie Regionálnej nemocnice Sobrance, n. o ., je územie okresu Sobrance o rozlohe 538 km2, s počtom obyvateľov 23 700, ktorí žijú v 47 obciach.
Sídlo RN Sobrance je situované v geografickom strede spádového územia.
    Na juhu má územie rovinný charakter, na severe prechádza do podhorského až členitého horského terénu Vihorlatských vrchov. Stredom spádového územia prechádza cestná komunikácia európskeho významu E 50.
    Východná hranica okresu je zároveň štátnou hranicou Slovenskej republiky s Ukrajinou v dĺžke 35,7 km, (Schengenskou hranicou, hranicou EÚ) s medzinárodným cestným hraničným prechodom vo Vyšnom Nemeckom a cestné komunikácie k hraničnému prechodu Ubľa.
Mesto Sobrance 073 01, Štefánikova 23,
IČO : 325 791
Štatutárny zástupca : Ing. Štefan Staško , primátor zakladá podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení zákona č. 35/2002 Z.z., o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby :
Názov organizácie : Regionálna nemocnica Sobrance , n. o .
Sídlo : Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
IČO : 35582391
Deň vzniku : 9. 11. 2006
Riaditeľ RN n. o. – štatutárny orgán – MUDr. Irena Remáčová , od 24. 7. 2007 MVDr. Marián Petro
RNS ako nezisková organizácia začala svoju činnosť 1.1.2007 a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva tieto činnosti :
I. Špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore:
–  vnútorné lekárstvo (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) a JIS
–  liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH-ONS)
II. Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore:
–  vnútorné lekárstvo
–  pneumológia a ftizeológia vrátane kalmetizácie a funkčnej diagnostiky
–  neurológia
–  fyzatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):
–  rádiodiagnostika
–  sonografická diagnostika
–  klinická biochémia
–  hematológia
–  endoskopia
III. Služby sociálnej starostlivosti:
–  zariadenie pre seniorov
–  zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
IV. Pomocné prevádzky:
–  liečebná výživa
–  kuchyňa
–  kotolňa
–  údržba

Comments are closed.