Verejné obstarávanie

ROK 2021

Profil verejného obstarávateľa

 • Názov:  Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
 • So sídlom: Ulica  mieru 12, 073 01  Sobrance
 • Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ
 • IČO: 35582391
 • DIČ: 2022272659

 • IČ DPH:  neplatca DPH
 • Telefón: + 421 056-6419612
 • E-mail:  namestnikrns@lekosonline.sk
 • Tel.:  +421 918 628 814
 • Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Kontaktná osoba:
 • Meno a priezvisko: Milan Maňko
 • Tel.: +421 907 905 152
 • Mail: namestnikrns@lekosonline.sk

Predmet zákazky

Modernizácia kuchyne RNS n.o – prílohy

Verejné obstarávanie  Modernizácia kuchyne RNS, n.oROK 2020

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
 • Sídlo: Ulica  mieru 12, 073 01  Sobrance
 • Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ
 • IČO: 35582391
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 056-6419612
 • E-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Archívny systém PACS“

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
 • Sídlo: Ulica  mieru 12, 073 01  Sobrance
 • Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ
 • IČO: 35582391
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 056-6419612
 • E-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:Ing. Milan Maňko
 • Tel.: 0918628814
 • Mail: namestnikrns@lekosonline.sk

 

ROK 2020

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Digitalizácia pracoviska, diagnostická stanica

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Archívny systém PACS

 

Comments are closed.