Archív

NÁVŠTEVA PANI MINISTERKY TOMANOVEJ 2009
         Dňa 20.04.2009 navštívila Domov dôchodcov a ZOS pri Regionálnej nemocnici Sobrance, n.o. pani Tomanová, ministerka PSVR SR. V doprovode riaditeľa RN Dr. Petra a vedúceho DD a ZOS Ing. Cinkaniča si prezrela uvedené zariadenie. Súčasťou zariadenia je aj nový výťah na ktorý MPSVR SR dalo v roku 2008 finančný príspevok vo výške 1,5 mil. Sk. V DD a ZOS sa stretla s klientmi a službukonajúcim personálom. S klientmi, ktorí ju čakali v spoločenskej miestnosti sa porozprávala a oni jej vyjadrili spokojnosť s poskytovanými službami v našom zariadení. Klienti boli radi, že ich pani ministerka pozdravila, podala im ruku a trošku sa s nimi porozprávala, opýtala sa ich ako sa majú. Následne pani ministerka vyjadrila spokojnosť s vybavením zariadenia a prisľúbila, že bude nápomocná pri ďalšej spolupráci. Poďakovala za všetko čo sa pre týchto ľudí robí a uistila všetkých, že vie čo to obnáša, a že to nie len práca ale aj poslanie.
            Ďakujeme pani ministerke, ako aj poslankyni NR SR p. Jane Vaľovej že si aj napriek svojmu bohatému programu, počas návštevy v našom regióne našli čas a prišli si pozrieť Domov dôchodcov a ZOS pri Regionálnej nemocnici Sobrance, n. o..

******************************************************************************************************************

Otvorenie Domova dôchodcov a Zariadenia opatrovateľskej služby 1.2.2008

 *******************************************************************************************************

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVEJ BUDOVY NEMOCNICE 2008

     Dňa 16.6.2008 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Diagnosticko – lôžkovej časti Regionálnej nemocnice Sobrance n. o. . Pozvanie prijali a slávnostného otvorenia o 1100 hod. sa zúčastnili : predseda NR SR Pavol Paška, ktorý mal aj slávnostný príhovor, poslankyňa NR SR Ľubica Rošková, zástupcovia zdravotných poisťovní , Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predstavitelia regiónu a mesta , mestských inštitúcii, ako aj poslanci MZ.
     Po slávnostnom prestrihnutí pásky predsedom NR SR Pavlom Paškom a primátorom mesta Sobraniec Ing. Štefanom Staškom si pozvaní hostia za doprovodu riaditeľa nemocnice MVDr. Mariána Petra prezreli priestory novootvorenej budovy. O 1400 hod. sa slávnostného otvorenia novej budovy nemocnice zúčastnili predstavitelia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi mesta Sobrance, ktorú ju zároveň aj posvätili za širokej účasti verejnosti, ktorá si taktiež so záujmom prezrela nové priestory. Pre verejnosť bolo pripravené meranie tlaku, zisťovanie cholesterolu v krvi a spirometria.
K dobrej nálade prispel aj folklórny súbor.
     Vedenie Regionálnej nemocnice Sobrance n. o. aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a tým napomohli k terajšiemu stavu novej budovy.

MVDr. Marián PETRO

riaditeľ RNS n. o.

Fotografie

******************************************************************************************************************

Comments are closed.