Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.

Mgr. Peter Čurpakovič - predseda

MUDr. Ľudovít Želinský, PhD. - podpredseda

 

Členovia: Ing. Jana Rokytová, MBA, Ing. Maroš Kováč