Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.

MUDr. Marcela Rajzáková

Predseda

Členovia: MVDr. Štefan Džurina, JUDr. Petronela Čergetová, Ing. Maroš Kováč, Mgr. Tatiana Maximová