Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Riaditeľ

Od roku 2019 pôsobí vo funkcii riaditeľa RNS, n.o. MUDr. Ondrej Copák. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2006 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho nástup sprevádzali viaceré neľahké situácie, s ktorými sa musel ako nový štatutár vysporiadať. Spočiatku bolo nevyhnutné stabilizovať počet pracovných miest na úseku OKB a RDG, ktorých neriešenie by ohrozilo chod prevádzky nemocnice ako takej. Pracovné miesta, ktoré chýbali či už z dôvodu odchodu do dôchodku, náhlej tragickej udalosti alebo požiadaviek zdravotných poisťovní sa podarilo úspešne obsadiť kvalifikovanými zamestnancami.

Ďalšiu kritickú situáciu predstavoval havarijný stav vodovodného potrubia, ktorého porucha vykazovala každý mesiac zvyšujúce sa náklady na prevádzku nemocnice. Avšak generálnou opravou sa podarilo túto narastajúcu stratu úplne zastaviť.

 

Počas jeho doterajšieho pôsobenia došlo k výraznej modernizácii priestorov RNS, n. o., jednak na strane materiálno-technickej, ako aj na úrovni digitalizácie:

  • v rámci jednotlivých oddelení v spolupráci s charitatívnymi organizáciami – dovybavenie lôžok polohovateľnými posteľmi, nočnými stolíkmi, zakúpenie nových prístrojov určených na diagnostiku a terapiu našich pacientov v rámci rehabilitácie a mobilného EKG prístroja,
  • zakúpenie nového archívneho systému PACS, digitalizácia úseku RDG – klasické snímky nahradené CD nosičmi,
  • zakúpenie klimatizačných jednotiek do priestorov RNS, n. o., vstavaného nábytku na mieru, modernej výpočtovej techniky,
  • komplexná rekonštrukcia administratívnej budovy, priestorov Záchrannej zdravotnej služby, výmena okien a strechy Lekárskej pohotovosti,
  • úsek údržby – zakúpenie traktorovej kosačky s pridateľnou radlicou využiteľnou aj v zimnom období, výmena plynového kotla.

V súčasnosti finišujú práce na modernej oddychovej zóne, kde budú tráviť svoj voľný čas klienti Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby ako aj pacienti hospitalizovaní v našej nemocnici. Rovnako sa plánuje aj modernizácia samotných priestorov Zariadenia pre senioriov a Zariadenia opatrovateľskej služby.

Naďalej však hlavnou prioritou, ktorú je potrebné naplniť ostáva zvýšenie počtu lekárov, ktorých nedostatok predstavuje celoslovenský problém v zdravotníctve. V tejto súvislosti sa plánujú zriadiť v administratívnej bude riaditeľstva byty, ktoré budú slúžiť pre lekárov s potrebou zabezpečiť bývanie. V budúcnosti sa plánujú úpravy areálu RNS, n.o. (parkovacie miesta, úprava asfaltových komunikácií..).

RNS, n. o. uspela aj v projekte miestnej akčnej skupiny, v rámci ktorého bude prebiehať kompletná rekonštrukcia priestorov a gastro vybavenia našej stravovacej prevádzky.