Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

MUDr. Ján Slávik, MBA

Predseda

Ing. Ján Sklár

Podpredseda

Členovia: Ing. Zdenko Kondik, JUDr. Róbert Ihnát, MUDr. Ján Rovňák